نرم افزار جامع حقوق و دستمزد نگین سافت ویژه شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی

 • مشخصات کلی
 • دیگر تصاویر


خلاصه قابلیتهای نرم افزار جامع حقوق و دستمزد
ویژه شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی
 

 1. تعریف کارفرما به تعداد نامحدود
 2. تعریف کلیه آیتمهای حقوق و دستمزد
 3. تعریف و یا ویرایش درصد فرمولهای محاسباتی
 4. استفاده از انوع معافیتهای مالیاتی و تعیین معافیتها بر اساس قوانین
 5. استفاده از انوع درصدهای مربوط به تامین اجتماعی بر اساس قوانین
 6. امکان ثبت پرونده پرسنلی و استخدامی
 7. امکان ثبت حکم کارگزینی و صدور و چاپ حکم منطبق با فرمت طرح طبقه بندی مشاغل
 8. امکان ثبت کارکرد کاهانه پرسنل به صورت گروهی کارفرمایی
 9. امکان محاسبه اتوماتیک حقوق پرسنل در لحظه ثبت کارکرد و نمایش خالص حقوق فرد
 10. ثبت مرخصی های اسفاده شده هنگام ثبت کارکرد جهت محاسبه تسویه پایانی
 11. امکان تعریف و ثبت انواع وام با عنوان مختلف با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط در سررسید آنها
 12. امکان تعریف انواع صندوقهای پس انداز پرسنل و محاسبه میزان پس انداز پرسنل و نمایش موجودی آن در فیش حقوق
 13. امکان تهیه فایلهای بیمه با فرمت بیمه تامین اجتماعی برای هر کارگاه
 14. امکان تهیه فایلهای دارایی
 15. امکان تهیه فایلهای واریز گروهی بانکی با فرمت استاندارد بانک
 16. قابلیت محاسبه تسویه اتوماتیک و تهیه صورت تسویه پرسنل
 17. قابلیت تهیه لیستهای حقوق با انواع آیتمهای حقوق و دستمزد
 18. امکان چاپ فیش حقوقی به صورت گروهی
 19. قابلیت دریافت اطلاعات کارکردها از دستگاهای حضور و غیاب
 20. امکان صدور سند حسابداری حقوق همراه با چاپ سند
 21. امکان ارتباط مستقیم با نرم افزار جامع حسابداری نگین سافت
 22. امکان صدور سندهای مربوط به کسورا ت مساعده ، وام و پس انداز به صورت اتوماتیک
 23. امکان تعریف کاربران متعدد و تعیین سطح دسترسی
 24. امکان تهیه فایلهای پشتیبان از اطلاعات در هر زمان
 25. امکان نمایش فیش حقوقی پرسنل از داشبورد مدیریتی تحت وب