نرم افزار ارتباط با مشتري (CRM) نگين سافت

  • مشخصات کلی

آيا ميدانيد هزينه يافتن يك مشتري جديد 5  برابر بيشتر از يك مشتري قديمي ميباشد؟
امروزه مشتری مداری از جمله رسالتهای مهم سازمانهای امروزی است به طوری که حیات و پایندگی یک سازمان به داشتن مشتریان زیادتر و موثرتر آن سازمان است و خدمت رسانی و اطلاع رسانی به آنها یک امر مهم.

نرم افزار ارتباط با مشتری این شرکت با داشتن ویژگیهای زیر میتواند کمک موثری به مدیران و پرسنل یک سازمان در برنامه ریزی و ارتباط با مشتری داشته باشد.

اهم قابليتهاي نرم افزار

1- ثبت و جستجوی اطلاعات شرکتها

2- ثبت و جستجوی اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی

3- ثبت و جستجوی سابقه ارتباط با شرکتها و سازمانها

4- امکان ثبت وظایف شخصی و گروهی در کارتابل روزانه

5- ثبت يادآورهاي كاري و اعلام آن توسط نرم افزار

6- جستجوهای متنوع و پارامتریک

7- گزارشات پارامتریک مشتریان ، شرکتها و ...

8ثبت و جستجوی اطلاعات شرکتها

9- ثبت و جستجوی اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی

10- ثبت و جستجوی سابقه ارتباط با شرکتها و سازمانها

11- امکان ثبت وظایف شخصی و گروهی در کارتابل روزانه

12- ثبت يادآورهاي كاري و اعلام آن توسط نرم افزار

13- جستجوهای متنوع و پارامتریک

14- گزارشات پارامتریک مشتریان ، شرکتها و ...

قابلیتهای نرم افزار مذکور باعث مزیتهای زیر در سازمان میباشد:

-  تحت کنترل بودن کلیه ارتباطات با مشتریان

- پیگیری ارتباطات و سفارشات مشتری

- داشتن سابقه های ارتباطی با مشتریان

- مشخص بودن مشتریان فعال ، نیمه فعال، غیر فعال و یا بالقوه سازمان

- دسته بندی مشتریان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیتها، نوع ارتباط با سازمان، نحوه آشنایی با سازمان

- برنامه ریزی جهت فعالیتهای شخصی و یا گروهی

- امکان بررسی و پیگیری وظایف شخصی و پرسنلی

- امکان سازگاری کامل نرم افزار با توجه به ساختار سازمانها

این قابلیتها و مزایای نرم افزار باعث میشود تا با توجه به سوابق و اطلاعات در دست داشته از مشتریان و سازمانهای مرتبط، تعامل مناسبتر و نهایتاً رضایتمندی و وفاداری مشتریان به سازمان افزایش یابد.